divendres, 19 de juliol del 2013L’autoconsum energètic i la legislació

Estem en una època on l’energia és cada cop més escassa, més difícil d’obtenir, més cara i gairebé sempre contaminant.

Les polítiques energètiques no tenen perquè estar renyides necessàriament amb el creixement i desenvolupament econòmic, el respecte al medi ambient i la sostenibilitat.

Clar que, aleshores, cal fer polítiques on l’ètica i els valors hi siguin presents i no estiguin subordinats a l’especulació interessada i al benefici econòmic ràpid, injust i delictiu d’un pocs.

L’autoconsum energètic ens podria ajudar a millorar en aquest sentit.

 

Què és l’autoconsum ?

L’autoconsum energètic consisteix en la producció individual (casa, local, empresa, etc.) d’energia elèctrica mitjançant qualsevol dels sistemes disponibles (solar fotovoltaica, minieòlica, etc.) principalment per al consum propi.

Els sistemes de generació d’energia per l’autoconsum poden ser aïllats sense connexió a la xarxa (modalitat aïllada) o amb connexió commutada (modalitat assistida) i sistemes connectats a xarxa de manera continuada (modalitat interconnexió).

En els sistemes generadors sense connexió a la xarxa (modalitat aïllada) l’electricitat generada s’ha de consumir quan es produeix o s’ha d’acumular en bateries per poder-ne disposar quan no es pot generar. El seu ús està molt limitat a instal·lacions indepe7544-0ndents i de petites potències.

Els sistemes generadors amb connexió commutada es poden connectar en cas de necessitat consumint energia de la xarxa. Però l’autogeneració i la xarxa no poden treballar en paral·lel i aquesta commutació te dificultats tècniques.

En els sistemes connectats a la xarxa (modalitat interconnexió) els excedents de l’electricitat no consumida es poden abocar a la xarxa elèctrica i quan no es possible l’autogeneració, aleshores podem consumir l’energia necessària directament de la xarxa. Aquest tipus de connexió fa que no es requereixin sistemes d’acumulació.

 

Principals avantatges de l’autoconsum energètic.

Entre d’altres els avantatges més importants són:

 • Generar riquesa en utilitzar recursos naturals disponibles i gratuïts: sol, aire…
 • Reduir la importació de combustibles fòssils i/o nuclears.
 • Crear llocs de treball directes en el disseny, instal·lació i manteniment de sistemes
 • Crear llocs de treball indirectes en la fabricació de components i equips.
 • Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 • Millorar la competitivitat amb un cost de l’electricitat més baix i estable.

 

Principals dificultats.

Les dificultats per disposar de sistemes d’autoconsum sense connexió (modalitats aïllada i assistida) en una empresa són principalment tres:

a)    La no coincidència en el temps entre la generació i la utilització de l’energia.

b)    Els sistemes per emmagatzemar energia són cars, limitats i poc eficients.

c)    Problemes derivats de la commutació.

Per altra banda, amb rares excepcions, la disponibilitat energètica en un sistema productiu ha d’ésser continuada. “No podem esperar a que bufi el vent per fer la feina”.

Això comporta que els sistemes d’autoconsum més adequats són els connectats a xarxa (modalitat interconnexió).

Aquí sí que bufa el vent, però bufa “en contra”.

 

 

Traves administratives del RD 1699/2011 que regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, en baixa tensió, de fins a 100 kW de potència.

Els tràmits administratius són:

 • Sol·licitud del punt de connexió a la companyia distribuïdora.
 • Dipòsits d’avals.
 • Signatura del contracte amb la companyia distribuïdora.
 • Acta de posada en marxa.
 • Inscripció al registre de productores en règim especial.
 • Legalització del comptador bidireccional.
 • Selecció de representant davant el mercat elèctric.
 • Alta de l’activitat de producció elèctrica.
 • Facturació d’excedents i liquidació d’impostos.

 

Requisits tècnics de la instrucció ITC 40-BT per a les instal·lacions d’autoconsum assistides:

 • No permet fer la connexió en càrrega en potències de menys de 100 kW
 • La interconnexió no es pot mantenir més de 5 segons.
 • No permet injectar energia a la xarxa.

 

El RDL 1/2012 suprimeix les primes a l’electricitat procedent d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Decisions com aquestes tenen efectes retroactius perquè afecten moltes inversions realitzades amb unes condicions que han canviat, a pitjor, creant un marc d’inseguretat que no ajuda gens.

 

L’esborrany de RD que està preparant la Comissió Nacional d’Energia sobre l’autoconsum d’energia pel sistema de “balanç net” estableix noves condicions.

Aquests són alguns punts de l’esborrany:

 • Serà aplicable a consumidors amb una potència contractada de fins a 100 kW.
 • Permet la generació i el consum d’energia dins la pròpia instal·lació i fent el balanç d’un període de 12 mesos. El balanç energètic haurà d’esser zero perquè no es paguen els excedents d’energia. Això vol dir que s’hauran de dissenyar les instal·lacions amb una potència tal que permetin generar aproximadament l’energia que es preveu consumir doncs l’excedent se’l quedarà gratuïtament la companyia.
 • No tindran la consideració de productors d’energia i per tant no cal el requisits de nova activitat.

 

En resum

Desapareix per a l’empresa la possibilitat d’invertir per fer negoci com a petit productor d’energia, i pel país l’oportunitat de guanyar una mica d’independència energètica, de la que no estem gaire sobrats.

Si l’estalvi d’energia elèctrica és un objectiu en les directives europees, per què no es faciliten mesures com l’autogeneració d’autoconsum total sense problemes (registre, ús de bateries…) o l’autogeneració connectada a la xarxa sense limitacions (consumir tota l’energia generada, no poder fer instal·lacions d’ús compartit, etc.)?

Un nivell de regulació adequat pot ser útil i ajuda a posar ordre. Una regulació excessiva plena de burocràcia i controls desincentiva qualsevol iniciativa de bon començament. No és el marc més idoni per reactivar l’economia.

Una política energètica millor és possible. Només cal voler.

Tothom reconeix que la innovació és imprescindible per a la sostenibilitat de les empreses doncs ens fa ser més eficients i competitius. El que potser no saben totes les empreses és que moltes de les millores que fan en els seus processos o productes poden comportar deduccions de l’impost de societats o bonificacions de l’aportació a la seguretat social.

Reconèixer que l’activitat feta és una innovació pot representar, a més dels avantatges intrinsecs a la mateixa innovació, un estalvi de fins el 25% o el 50% de la quota íntegra de l’impost de societats, i/o fins el 40% de l’aportació a la seguretat social de les persones dedicades al projecte innovador.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a efectes de les deduccions a l’impost de societats reconeix com innovació l’activitat, el resultat de la qual sigui un avenç tecnològic en l’obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels que ja existeixin.

Es consideraran nous, aquells productes o processos, les característiques o aplicacions dels quals, siguin, des del punt de vista tecnològic, diferents de manera substancial respecte els que existeixin anteriorment.

Així doncs, si fem activitats que representin un avenç tecnològic per nous productes o processos, podem obtenir avantatges fiscals interessants.

Procés deducció i bonificació

El procés a seguir, tal com descriu l’esquema, consisteix en elaborar una memòria justificativa de la innovació d’acord amb els paràmetres establerts pel ministeri, certificar la memòria per una entitat acreditada per ENAC (per certificacions RD 1432/2003), tramitar la sol·licitud d’un informe motivat vinculant pel Ministerio de Economia y Competitividad i finalment fer la deducció a la declaració de l’impost de societats davant el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o aplicar la bonificació a la seguretat social de les persones dedicades al projecte.

Durant l’actual any fiscal es pot tramitar la sol·licitud de l’informe motivat vinculant fins el 25 de juliol tot i que l’expedient es pot completar fins a finals d’any així com també la presentació del certificat.

Entorn Qualitat us pot ajudar a identificar projectes susceptibles de rebre aquests avantatges, elaborar la memòria i acompanyar-vos en la certificació i en la tramitació davant el Ministerio de Economía y Competitividad.

S’ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions aplicables a sistemes EMAS verificats o ISO 14000 certificats entre els anys 2010, 2011, 2012 i fins el 12 de gener de 2013.

En funció de la tipologia de l’empresa, les subvencions poden anar entre 4.000 i 7.000 € per sistemes EMAS i entre 2.000 € i 3.500 € per sistemes ISO 14.001.

El darrer dia per presentar la sol·licitud és el proper 12 de gener.

Qui compleixi aquests requisits, cal que s’apressi.

Si algú està en procés de certificació, ha fet ja l’auditoria però encara no té el certificat convé que ho acceleri per tal que la data del certificat sigui igual o anterior al 12 de gener de 2013.

També s’ha de tenir en compte que si es fa la sol·licitud i manca algun document, l’Administració el reclamarà donant un marge de 10 dies per esmenar la mancança.

Això ens dona un petit marge de joc que va més enllà del dia 12 de gener per presentar algun document.

Amb tot sí que cal que la data del certificat sigui igual o anterior al 12 de gener.

Esperem que l’any vinent es repeteixi la convocatòria i que estigui enmig del procés o que tingui previst implantar durant el 2013 també pugui gaudir d’aquesta subvenció que tan bé que va amb els temps que corren.

Podeu entrar en aquesta pàgina de la Generalitat de Catalunya per més informació.

L’actual situació de crisi econòmica i financera i l’accelerat encariment dels combustibles fòssils fan inajornable una reflexió i una acció positiva per assolir la màxima eficiència energètica de les nostres activitats. Obtenir el màxim valor amb el menor cost.

No menys important és la necessitat d’adoptar mesures per preservar el nostre medi, entre aquestes les que permeten reduir l’emissió dels gasos amb efecte d’hivernacle.

Si la responsabilitat slàmpada incandescentocial no és motiu suficient, les taxes i impostos creixents que haurà de suportar la organització que impacta negativament sobre el medi, fan que surti a compte prendre mesures per evitar-ho.

Entorn Qualitat proposa la realització d’una anàlisi de la situació actual pel que fa a la despesa energètica, el consum energètic i a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera.

Amb aquesta informació Entorn Qualitat elaborarà propostes per millorar l’eficiència, les despeses i la reducció de les emissions.

Sovint les millores poden representar un estalvi de fins a un 30% del factor energia amb una inversió molt petita i amb un retorn molt ràpid.

L’anàlisi de la situació energètica actual té en compte els següents aspectes:

 • Contractes amb els proveïdors d’energia (elèctrica, gas, gasoil, etc.)
 • Perfils de consum d’energia i aigua.
 • Perfils de potència utilitzada.
 • Eficiència lumínica
 • Eficiència en maquinària.
 • Eficiència en climatització.
 • Fuites de circuits de climatització.
 • Fuites tèrmiques
 • etc.

Alguns d’aquests aspectes s’analitzen mitjançant documentació disponible per l’empresa mentre que d’altres s’obtindran necessariament mitjançant observació i mesura directa.

Aquesta metodologia es basa en la norma UNE 216501 d’auditories energètiques, de la ISO 5001 de sistema de gestió de l’energia i amb la norma UNE-ISO 14064-1 sobre gasos amb efecte d’hivernacle.

El passat dimecres dia 18 de juliol, Entorn Qualitat va participar en una jornada sobre el canvi climàtic i la petjada de carboni a Montblanc, en el centre Concactiva del Consell Comarcal de La Conca de Barberà.

El senyor Salvador Samitier, Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, i el senyor Antoni Serrano, Director d’Entorn Qualitat, van fer les seves respectives intervencions sobre el canvi climàtic i la petjada de carboni.

El que es va dir durant la jornada és d’aplicació general, tot i que s’adreçava sobre tot a les empreses del sector vitivinícola.

Adhesió Entorn QualitatAl llarg de la sessió es va poder veure què significa el canvi climàtic, quins són els seus efectes previsibles i diferents mesures a prendre per tal de mitigar-ne els efectes.

També es va presentar la iniciativa dels Acords Voluntaris com a una acció a realitzar per fer front al canvi climàtic.

Es va exposar el concepte de petjada de carboni aplicat a productes i concretament a l’ampolla de vi o de cava.

També es va emfatitzar la importància de començar a treballar obtenint dades dels processos i dels components per disposar un coneixement de la petjada de carboni tant aviat com sigui possible, tenint en compte que això requereix un procés i un temps que pot començar precisament amb l’adopció dels Acords Voluntaris.

La mesura i minimització de la petjada de carboni mitjançant una anàlisi de l’eficiència energètica representa un cercle virtuós que redueix emissions, redueix costos i a més prestigia davant el mercat sensible.

Cal tenir en compte que ja hi ha països propers, com França, on la declaració de la petjada està ja regulada per llei.

Entorn Qualitat ofereix el seu ajut gratuït a les empreses en els càlculs i gestions que cal fer per participar en el projecte d’Acords Voluntaris.

Entorn Qualitat també ofereix els seus serveis en la realització d’auditories o diagnòstics d’eficiència energètica per tal de reduir la despesa energètica i també les emissions de CO2.

Invertir en eficiència energètica és una inversió guanyadora ja que té un temps de retorn molt curt i alhora pot contribuir a fer front al canvi climàtic.

El dia 20 d’aquest mes de juny tindrà lloc a Rio de Janeiro la Conferència de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible coneguda com Rio+20.

Quin interès té aquesta conferència per a les nostres empreses?

El mon empresarial s’ha mantingut bastant al marge de les conferències anteriors i sovint ha percebut el medi ambient i la sostenibilitat més com una amenaça i un sobrecost que cap altra cosa.

El cert és que el que s’hi debat i les resolucions que s’hi acaben prenent afecten al conjunt de la societat. A les empreses també.

Rio + 20

La conferència de Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament de l’any 1992, anomenada Cimera de la Terra, va marcar un abans i un després. Per a uns va anar massa lluny, per a uns altres va servir de molt poc, però no va deixar ningú indiferent.

Des de llavors anem sentint termes com canvi climàtic, petjada de carboni, estalvi energètic, energies alternatives, pick oil, paraules i expressions que s’han fet presents en el discurs del dia a dia.

També han aparegut nous nínxols de negoci: en l’àmbit de la gestió, la reutilització i el reciclatge de residus, del sanejament de l’aigua, de les energies renovables, del turisme rural, de la rendibilització dels boscos, de l’estalvi energètic, … noves oportunitats de millora en els sectors productius tradicionals: en l’àmbit de la mobilitat, de la producció agroalimentària,… i nous sectors emergents com les tecnologies de la informació…

El debat de la conferència d’aquest any es focalitza en dos punts: el model de governança i l’economia verda.

El fet que un dels dos temes de debat de la conferència d’aquest any sigui l’economia verda, és a dir, el model econòmic i productiu del futur, és motiu suficient per prendre’s Rio+20 molt seriosament i involucrar-s’hi activament.

El secretariat del Pla de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) va encomanar a un grup d’experts analitzar en profunditat la greu crisi econòmica mundial que estem patint, iniciada al Estats Units l’any 2008, i trobar possibles vies de sortida.

Les conclusions assenyalen la caducitat del model econòmic actual de consum degut a la limitació dels recursos naturals.

El planeta no té prou recursos naturals per fer front al nivell de consum actual de tota la població mundial.

Com una via de sortida a la crisi proposen enllaçar l’economia amb l’ecologia i calculen que invertir el 2% del PIB global en 9 sectors claus de l’economia verda, fa augmentar la taxa de creixement del PIB.

Segons l’estudi, invertir en economia verda, és a dir innovar en processos eficients en consum d’energia, d’aigua i de recursos naturals en general i innovarAdhesió Entorn Qualitat en productes i serveis respectuosos amb el medi, millora la competitivitat de les empreses, les posa en millors condicions per afrontar el futur i incrementa l’ocupació.

Fa un parell de mesos parlàvem dels Acords Voluntaris com una bona idea de la Generalitat per iniciar en aquest camí a les petites i mitjanes empreses catalanes.

A Entorn Qualitat ja ho hem començat a fer.

Us recomanem que inicieu el camí i recordeu el nostre oferiment.

Aprofitem l’ocasió per dir que el proper dia 7 de juny tindrà lloc en el Cercle d’Economia la jornada “Rio + 20 i el mon empresarial a Catalunya. El camí cap a una economia verda” organitzada per ACECMA i la Generalitat de Catalunya. Per a més informació: http://www.riomes20.cat/

Aquest dilluns 26 de març, ha tingut lloc, al Palau de la Generalitat, un reconeixement a les organitzacions que formem part de del Programa d’acords voluntaris. Aquest Programa és una iniciativa voluntària que impulsa l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tal de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, acompanyat pel secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, van lliurar ahir el certificat dels acords voluntaris a les 59 empreses adherides a aquest Programa promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Consultors de Processos Sostenibles SL som una de les 59 empreses adherides fins avui al programa d’Acords Voluntaris i convida els seus clients a adherir-s’hi.

Sovint ens preguntem sobre quines són les diferències que hi ha entre una auditoria interna i una auditoria de certificació, especialment quan l’auditoria interna la subcontractem a una empresa externa especialitzada.

Ambdues són auditories però observem diferències en la durada, en la continuïtat dels auditors, en els tipus d’informes, etc.

Veurem com tant el context com la finalitat són molt diferents i això condiciona les diferències entre els dos tipus d’auditories.

Context

L’auditoria interna és una eina de gestió al servei de la direcció d’una organització per avaluar el seu sistema de gestió.

L’auditoria la planifica i executa l’organització, amb els seus recursos (auditors), propis o subcontractats. Per això, encara que la realitzin auditors externs, l’auditoria se segueix denominant interna.

En l’auditoria de certificació l’equip auditor designat per l’entitat certificadora informa aquesta entitat sobre el grau de compliment de l’empresa auditada en relació a la norma corresponent i fa recomanacions sobre si pot ser o no certificada (o seguir sent-ho en els cas de les auditories de seguiment)-

Val a dir que en els informes d’auditoria de seguiment o certificació els auditors afegeixen valor a les seves auditories informant d’allò que creuen que podria representar una millora per a l’empresa.

Les auditories de seguiment acostumen a ser més curtes que les internes perquè normalment tenen un abast parcial i reparteixen les activitats a auditar en dos anys. Les auditories internes anuals, en canvi, avaluen tot el sistema de gestió .

Finalitat

L’auditoria interna l’encomana la direcció de l’organització per saber el comportament del sistema de gestió per tal d’assolir els objectius de l’empresa (entre els quals, el compliment de la norma de referència).

És una clara eina de millora continua, que permet avaluar el comportament del sistema, aprofundir en el comportament dels processos, detectar no conformitats i identificar oportunitats per a la millora i emprendre accions.

En l’auditoria de certificació, és l’entitat certificadora qui encomana la realització de l’auditoria a un equip auditor per a que l’informi sobre el compliment de l’organització amb els requisits d’una norma i per tant si pot ser certificada o seguir mantenint el certificat.

Això no treu que l’organització auditada sempre pot aprofitar els resultats de l’auditoria de certificació o de seguiment per fer accions de millora, a més de resoldre les no conformitats detectades.

Independència

La independència de l’auditor és un requisit necessari i imprescindible en especial quan l’auditoria és un examen extern (auditoria de certificació) del que en depèn una certificació.

Les entitats de certificació  acostumen a canviar els auditors cada tres anys, per evitar possibles complicitats personals que  puguin qüestionar-ne la independència.

En l’auditoria interna la independència mínima requerida és que l’auditor no auditi aquelles tasques de les que sigui responsable directe.

Els auditors interns, de la pròpia empresa, malgrat complir amb la premissa anterior, sovint tenen grans dificultats d’independència real perquè han d’auditar activitats de les que en són responsables companys de treball, directius i caps dels que en depenen, i en general persones de la mateixa organització amb les que hi ha moltes relacions de treball, personals i d’altres. Aquesta dificultat s’accentua encara més com més petita és l’organització.

La millor solució és subcontractar les auditories internes a una empresa especialitzada que serà garant de la independència i l’objectivitat.

Coneixement

Quan la finalitat de l’auditoria és la millora, el coneixement de l’organització (processos, procediments, productes, persones, etc.) al llarg del temps és un valor afegit que ajuda a entendre millor el sistema de gestió, aprofundir en les anàlisis, avaluar la seva evolució amb de coneixement de causa i que, en conseqüència, ens permet treure’n els millors resultats de l’auditoria.

L’auditoria interna examina les activitats i processos de l’empresa a través dels seus procediments. En aquests tipus d’auditoria,per assolir la màxima eficiència i eficàcia, cal que l’auditor tingui un bon coneixement de l’organització (processos, productes, procediments, persones, etc.). Conèixer a fons i en detall el funcionament d’una organització no és una tasca fàcil ni ràpida. Per això és un valor a tenir en compte l’estabilitat en l’equip auditor intern.

L’auditoria de certificació, per contra, és molt més un examen i el més important és avaluar que es compleixen els requisits de la norma. En aquest cas, cal que els auditors tinguin un coneixement general dels processos del sector d’activitat que els permeti interpretar degudament la norma en el context de l’organització

Complicitat

Com que l’auditoria interna forma part de la gestió de l’organització, un aspecte important es aconseguir un nivell de “complicitat” per part de les persones (els auditats) per obtenir més dades, més significatives i més fiables sobre el sistema de gestió.

En l’auditoria de certificació aquesta complicitat està més limitada ja que en principi l’empresa pretén mostrar la millor cara i amagar la lletja per tal d’obtenir la millor qualificació dels auditors.

Sense haver de caure en l’engany, cal evitar la ingenuïtat que comportaria un excés de complicitat amb els auditors de certificació.

Conclusions

Les auditories internes i les de certificació comparteixen el nom i el mètode però la diferència pel que fa a qui l’encomana i amb quina finalitat, les fa molt diferents en la seva planificació i realització.

Ambdues són eines potents per conèixer el comportament de l’organització però estan al servei de finalitats i responsabilitats diferents.

La Generalitat de Catalunya a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) promou la vinculació de les empreses en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) mitjançant el programa d’Acords Voluntaris. 

La vostra empresa es compromet a mesurar els seus consums energètics i a adoptar accions per a reduir-los.

D’aquesta manera participa en el programa d’Acords Voluntaris i obteniu un reconeixement que us dona dret a fer ús d’una etiqueta que ho acredita.

A més de reduir els consums i les emissions associades tot estalviant en el capítol energètic, obteniu un reconeixement públic pel vostre esforç.

Creiem que participar en aquest programa fa que la vostra empresa comenci de manera fàcil i progressiva la seva aportació a la millora ambiental, entrant en un cicle virtuós de reducció d’emissions i de despesa energètica.

El cicle es realitza en tres etapes: conèixer i mesurar quins són els nostres consums, planificar i realitzar accions de reducció i estalvi i comunicar-ho mitjançant l’etiqueta dels acords voluntaris.

En els successius cicles anuals es van realitzant noves millores, nous estalvis i es manté el reconeixement.

El cicle virtuósPoc a poc l’empresa millora la seva eficiència energètica i si vol incorpora progressivament altres aspectes més indirectes que tenen efectes sobre el canvi climàtic relacionats amb la seva activitat.

Des d’Entorn Qualitat us recomanem i encoratgem a participar en aquest programa i ens oferim per ampliar-vos la informació que també podeu trobar en aquest web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic: http://bit.ly/wwWOJ3

Si ho desitgeu us podem ajudar en l’obtenció de les dades, en la gestió de la participació en el projecte i en la planificació de les millores.

En aquest moment ja hi ha  cinquanta-nou organitzacions adherides de tots els àmbits industrial i de serveis. La vostra també s’hi pot incorporar.

Consultors de Processos Sostenibles SL (Entorn Qualitat) ja ens hi hem adherit i sóm una d’aquestes 59 organitzacions.

Que la vostra sigui la propera!

A finals de l’any passat, concretament des del 14 de novembre del 2011, està disponible la revisió de la norma de referència utilitzada com a guia per fer les auditories de sistemes de gestió de la qualitat i de la gestió ambiental.
Ens referim a la norma ISO 19011, que en el seu moment ja va integrar en una de sola la ISO 10011 (auditories de qualitat) i la ISO 14011 (auditories de medi ambient).
Ara, la nova norma ISO 19011:2011 fa un pas més per facilitar l’auditoria de sistemes integrats ampliant el seu abast a auditories de qualsevol àmbit del sistema de gestió que no sigui el financer: qualitat, ambientat, seguretat i salut, seguretat de la informació, etc.
Cal recordar que aquesta norma s’utilitza, per a les auditories internes, com a guia per definir els procediments d’auditoria, els d’avaluació dels auditors i els de gestió dels programes d’auditoria, aquests darrers sovint inèdits en els sistemes de gestió o reduïts a la mínima expressió.
SI be no hi ha canvis de fons, sí podem esmentar que incorpora dues novetats interessants:
a)    Introdueix la possibilitat de fer part de l’auditoria a distància
b)    Incorpora el concepte de risc en l’auditoria
Sobre l’auditoria a distància la norma preveu que es puguin fer algunes activitats, en que cal la interacció amb els auditats, a través de diversos mitjans de comunicació com són: conduir entrevistes, emplenar llistes de comprovació i qüestionaris i revisar documents amb la participació de l’auditat.
Per altra banda també considera la possibilitat d’auditar activitats sense interacció amb els auditats com revisar documents i també esmenta observar el treballs realitzats a través de mitjans de vigilància
Pel que fa al risc es consideren tant el risc de no assolir els objectius per a l’organització auditada com l’associat al programa d’auditories.
Altres novetats i canvis són:
•    S’afegeix el principi de confidencialitat i seguretat de la informació
•    Es canvia el principi de conducta ètica pel d’integritat
•    Es reorganitzen els capítols: 5 gestió del programa d’auditoria, 6 realització de l’auditoria i 7 avaluació dels auditors
•    Es millora la definició i avaluació de les competències diferenciant els coneixements genèrics sobre sistemes de gestió, els dels àmbits de gestió i els del sector d’activitat
•    Es proporcionen guies i exemples
•    Es clarifica la relació amb la norma ISO/IEC 17021, la norma utilitzada per les entitats de certificació.


© 2008 Entorn Qualitat | Tema iKon per Wordpress per RealGeek.com Traduït per Marc Riera | Funciona amb Wordpress