L’actual situació de crisi econòmica que té com a fons principal la manca de confiança en el sistema econòmic està provocant una retracció general del consum, desinflació, possible deflació i dificultats financeres.
La lògica reacció de moltes empreses és la de reduir totes les despeses no imprescindibles. Actitud adequada sempre que no es confongui despesa i inversió.
Eliminar despeses comporta majors beneficis, eliminar inversions pot representar tancar el negoci.
Cal invertir per reduir els costos i alhora que el retorn de la inversió la justifiqui financerament.
Davant d’aquest panorama ens hem de plantejar per necessitat pròpia i per responsabilitat professional, què podem fer des d’Entorn Qualitat per ajudar a fer front a la crisi?
Podem, una petita consultoria com la nostra contribuir a fer front a les dificultats de la crisi?
En la nostra mesura sí que podem fer-ho i ho hem de fer.
Hi ha dues línies diferents no excloents: sobre continguts i sobre mètodes.
Reforçar els continguts de l’assessorament encaminats a la obtenció de beneficis, és a dir: a millorar la productivitat.
Hem de ser capaços d’ajudar les empreses a millorar la seva eficiència i això ho podem fer ajudant a optimitzar els processos que generen costos. Reduir costos i assegurar marges.
Amb tot, cal no oblidar els aspectes de reputació generadora de confiança (recordem que en el fons la crisi és de confiança).
Poder mostrar una certificació o poder acreditar d’alguna manera que l’organització de l’empresa és fiable pot ajudar a assolir bons acords amb clients i proveïdors (bancs inclosos).
L’altre línia consisteix en oferir models de consultoria més assequibles econòmicament activant al màxim els recursos propis de l’empresa.
També dins d’aquesta línia, l’empresa pot optar per dues estratègies diferents però que es poden complementar.
Una d’elles consistent a reduir el preu de la consultoria reforçant la implicació de les persones de l’organització i limitant-la a allò més imprescindible i rendible: formació, coaching, suport documental i supervisió. Tot això fent ús tant com sigui possible dels recursos telemàtics per optimitzar el temps de tothom.
És el que podríem anomenar consultoria low cost: internalitzar tot allò que no és imprescindible que facin els consultors. Compensar un menor acompanyament amb un major treball intern.
L’altre estratègia, oposada a l’anterior, consisteix en externalitzar activitats que realitzar-les internament representen un major cost que contractar-les.
En certs casos, externalitzar activitats pot representar un estalvi, alliberant capacitats internes per accions més rendibles i no delegables.
Cada empresa té les seves característiques i no totes tenen la mateixa millor fórmula.
A Entorn Qualitat estem preparats per donar resposta a la situació actual, ho sabem fer i ho podem fer.