L’1 de desembre passat va finalitzar el termini per fer el pre-registre de les substàncies denominades en “fase transitòria”.
Sense presses i un cop que ja s’han fet els pre-registres adients (o potser no tots) sembla que el REACH s’ha acabat.
Cal recordar, però, que el reglament REACH és d’obligat compliment “per sempre”, és a dir fins que es derogui expressament, i per tant la feina no ha fet més que començar.
A grans trets, i en l’etapa d’adequació al REACH, dins dels terminis establerts en cada cas (alguns fins a juny del 2018), queden les següents tasques a fer:
Sobre el registre
a) Preparar la informació necessària per fer el registre: l’expedient tècnic i si cal, l’informe de seguretat química.
b) Participar en els fòrums d’intercanvi d’informació (FII).
c) Analitzar la política, i l’estratègia, respecte dels proveïdors i substàncies a comprar i/o utilitzar per si cal canviar-les.
Amb els proveïdors
d) Assegurar-se’n que els proveïdors també compleixen el REACH, si més no pel que fa a les substàncies que els comprem. Demanar referències del pre-registre.
e) Demanar la informació de seguretat adient i els fulls de dades de seguretat per a les substàncies i preparats perillosos.
f) Gestionar i actuar sobre els proveïdors segons convingui en funció de la seva resposta.
Internament
g) Implantar i aplicar les mesures de seguretat dins l’empresa.
h) Actualitzar els fulls de dades de seguretat al nou model previst al REACH, abans de l’1 de desembre del 2010.
Amb els clients
i) Informar els clients de quins són els usos segurs i garantits de les substàncies, preparats i articles.
j) Proporcionar la informació de seguretat adient per assegurar un ús segur: full de dades de seguretat, etc.
En l’etapa de manteniment, per suposat, cada cop que importem, fabriquem o utilitzem qualsevol nova substància, preparat o article cal repetir “el procés”.
És a dir, queda REACH per molt de temps.