Estem en una època on l’energia és cada cop més escassa, més difícil d’obtenir, més cara i gairebé sempre contaminant.

Les polítiques energètiques no tenen perquè estar renyides necessàriament amb el creixement i desenvolupament econòmic, el respecte al medi ambient i la sostenibilitat.

Clar que, aleshores, cal fer polítiques on l’ètica i els valors hi siguin presents i no estiguin subordinats a l’especulació interessada i al benefici econòmic ràpid, injust i delictiu d’un pocs.

L’autoconsum energètic ens podria ajudar a millorar en aquest sentit.

 

Què és l’autoconsum ?

L’autoconsum energètic consisteix en la producció individual (casa, local, empresa, etc.) d’energia elèctrica mitjançant qualsevol dels sistemes disponibles (solar fotovoltaica, minieòlica, etc.) principalment per al consum propi.

Els sistemes de generació d’energia per l’autoconsum poden ser aïllats sense connexió a la xarxa (modalitat aïllada) o amb connexió commutada (modalitat assistida) i sistemes connectats a xarxa de manera continuada (modalitat interconnexió).

En els sistemes generadors sense connexió a la xarxa (modalitat aïllada) l’electricitat generada s’ha de consumir quan es produeix o s’ha d’acumular en bateries per poder-ne disposar quan no es pot generar. El seu ús està molt limitat a instal·lacions indepe7544-0ndents i de petites potències.

Els sistemes generadors amb connexió commutada es poden connectar en cas de necessitat consumint energia de la xarxa. Però l’autogeneració i la xarxa no poden treballar en paral·lel i aquesta commutació te dificultats tècniques.

En els sistemes connectats a la xarxa (modalitat interconnexió) els excedents de l’electricitat no consumida es poden abocar a la xarxa elèctrica i quan no es possible l’autogeneració, aleshores podem consumir l’energia necessària directament de la xarxa. Aquest tipus de connexió fa que no es requereixin sistemes d’acumulació.

 

Principals avantatges de l’autoconsum energètic.

Entre d’altres els avantatges més importants són:

 • Generar riquesa en utilitzar recursos naturals disponibles i gratuïts: sol, aire…
 • Reduir la importació de combustibles fòssils i/o nuclears.
 • Crear llocs de treball directes en el disseny, instal·lació i manteniment de sistemes
 • Crear llocs de treball indirectes en la fabricació de components i equips.
 • Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 • Millorar la competitivitat amb un cost de l’electricitat més baix i estable.

 

Principals dificultats.

Les dificultats per disposar de sistemes d’autoconsum sense connexió (modalitats aïllada i assistida) en una empresa són principalment tres:

a)    La no coincidència en el temps entre la generació i la utilització de l’energia.

b)    Els sistemes per emmagatzemar energia són cars, limitats i poc eficients.

c)    Problemes derivats de la commutació.

Per altra banda, amb rares excepcions, la disponibilitat energètica en un sistema productiu ha d’ésser continuada. “No podem esperar a que bufi el vent per fer la feina”.

Això comporta que els sistemes d’autoconsum més adequats són els connectats a xarxa (modalitat interconnexió).

Aquí sí que bufa el vent, però bufa “en contra”.

 

 

Traves administratives del RD 1699/2011 que regula la connexió a la xarxa d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica, en baixa tensió, de fins a 100 kW de potència.

Els tràmits administratius són:

 • Sol·licitud del punt de connexió a la companyia distribuïdora.
 • Dipòsits d’avals.
 • Signatura del contracte amb la companyia distribuïdora.
 • Acta de posada en marxa.
 • Inscripció al registre de productores en règim especial.
 • Legalització del comptador bidireccional.
 • Selecció de representant davant el mercat elèctric.
 • Alta de l’activitat de producció elèctrica.
 • Facturació d’excedents i liquidació d’impostos.

 

Requisits tècnics de la instrucció ITC 40-BT per a les instal·lacions d’autoconsum assistides:

 • No permet fer la connexió en càrrega en potències de menys de 100 kW
 • La interconnexió no es pot mantenir més de 5 segons.
 • No permet injectar energia a la xarxa.

 

El RDL 1/2012 suprimeix les primes a l’electricitat procedent d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

Decisions com aquestes tenen efectes retroactius perquè afecten moltes inversions realitzades amb unes condicions que han canviat, a pitjor, creant un marc d’inseguretat que no ajuda gens.

 

L’esborrany de RD que està preparant la Comissió Nacional d’Energia sobre l’autoconsum d’energia pel sistema de “balanç net” estableix noves condicions.

Aquests són alguns punts de l’esborrany:

 • Serà aplicable a consumidors amb una potència contractada de fins a 100 kW.
 • Permet la generació i el consum d’energia dins la pròpia instal·lació i fent el balanç d’un període de 12 mesos. El balanç energètic haurà d’esser zero perquè no es paguen els excedents d’energia. Això vol dir que s’hauran de dissenyar les instal·lacions amb una potència tal que permetin generar aproximadament l’energia que es preveu consumir doncs l’excedent se’l quedarà gratuïtament la companyia.
 • No tindran la consideració de productors d’energia i per tant no cal el requisits de nova activitat.

 

En resum

Desapareix per a l’empresa la possibilitat d’invertir per fer negoci com a petit productor d’energia, i pel país l’oportunitat de guanyar una mica d’independència energètica, de la que no estem gaire sobrats.

Si l’estalvi d’energia elèctrica és un objectiu en les directives europees, per què no es faciliten mesures com l’autogeneració d’autoconsum total sense problemes (registre, ús de bateries…) o l’autogeneració connectada a la xarxa sense limitacions (consumir tota l’energia generada, no poder fer instal·lacions d’ús compartit, etc.)?

Un nivell de regulació adequat pot ser útil i ajuda a posar ordre. Una regulació excessiva plena de burocràcia i controls desincentiva qualsevol iniciativa de bon començament. No és el marc més idoni per reactivar l’economia.

Una política energètica millor és possible. Només cal voler.