L’actual situació de crisi econòmica i financera i l’accelerat encariment dels combustibles fòssils fan inajornable una reflexió i una acció positiva per assolir la màxima eficiència energètica de les nostres activitats. Obtenir el màxim valor amb el menor cost.

No menys important és la necessitat d’adoptar mesures per preservar el nostre medi, entre aquestes les que permeten reduir l’emissió dels gasos amb efecte d’hivernacle.

Si la responsabilitat slàmpada incandescentocial no és motiu suficient, les taxes i impostos creixents que haurà de suportar la organització que impacta negativament sobre el medi, fan que surti a compte prendre mesures per evitar-ho.

Entorn Qualitat proposa la realització d’una anàlisi de la situació actual pel que fa a la despesa energètica, el consum energètic i a les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera.

Amb aquesta informació Entorn Qualitat elaborarà propostes per millorar l’eficiència, les despeses i la reducció de les emissions.

Sovint les millores poden representar un estalvi de fins a un 30% del factor energia amb una inversió molt petita i amb un retorn molt ràpid.

L’anàlisi de la situació energètica actual té en compte els següents aspectes:

  • Contractes amb els proveïdors d’energia (elèctrica, gas, gasoil, etc.)
  • Perfils de consum d’energia i aigua.
  • Perfils de potència utilitzada.
  • Eficiència lumínica
  • Eficiència en maquinària.
  • Eficiència en climatització.
  • Fuites de circuits de climatització.
  • Fuites tèrmiques
  • etc.

Alguns d’aquests aspectes s’analitzen mitjançant documentació disponible per l’empresa mentre que d’altres s’obtindran necessariament mitjançant observació i mesura directa.

Aquesta metodologia es basa en la norma UNE 216501 d’auditories energètiques, de la ISO 5001 de sistema de gestió de l’energia i amb la norma UNE-ISO 14064-1 sobre gasos amb efecte d’hivernacle.