El Ministerio de Igualdad convoca subvencions de fins a 10.000 € per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat a empreses, comunitats, associacions, etc. entre 30 i 250 treballadores i treballadors.

Són diverses les raons per les que una empresa tingui interès en la igualtat real de gènere (vegeu el nostre article del 05/10/09 al respecte).

 • En especial perquè en igualar les oportunitats a totes les persones de l’organització amplia les oportunitats d’obtenir talent en benefici dels objectius de l’empresa.
 • La igualtat d’oportunitats genera motivació i benestar a les persones de l’organització la qual cosa redunda en una major creativitat i productivitat.
 • A més de moltes altres raons relacionades amb la responsabilitat social empresarial podríem afegir el fet que les Administracions valoraran en els seus concursos la disposició de plans d’igualtat de gènere que alguns casos poden ser requisit indispensable.

La implantació dels plans d’igualtat implica tres fases:

 1. Una diagnosi de l’estat actual de l’empresa pel que fa a la igualtat d’oportunitats basat en dades estadístiques.
 2. L’elaboració d’un pla d’acció per a corregir els dèficits detectats en la diagnosi.
 3. L’aplicació de les accions previstes en el pla d’acció.

El pla d’igualtat contempla diferents àmbits o conceptes:

 • Accés als llocs de treball
 • Classificació professional i retribucions
 • Promoció professional i formació
 • Ordenació del temps de treball facilitadors de la conciliació de la vida personal i laboral.
 • Prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

Les sol•licituds es poden presentar fins haver transcorregut 30 dies naturals des de la publicació de la convocatòria, és a dir, fins el dia 11 de juny.

Des d’Entorn Qualitat us oferim assessorament en la presentació de la sol•licitud, en la diagnosi i en l’elaboració del pla.

Aquestes activitats d’assessorament estan previstes a la convocatòria i són objecte de la subvenció.