El model europeu de l’excel·lència EFQM ha publicat la versió 2010 amb canvis importants respecte la darrera versió del 2003.

Indiquem a continuació allò que es manté de la versió del 2003 i els principals canvis.

Es manté:

L’estructura dels 9 criteris

La utilització de conceptes fonamentals (amb petits canvis)

Les matrius REDER per avaluar els criteris

Canvis generals:

Ponderació dels criteris

Tots els criteris tenen 100 punts excepte els resultats clau i resultats de client que en tenen 150.

Com a conseqüència augmenten significativament el seu pes el criteri de política i estratègia, ara anomenat només estratègia que fins ara ponderava amb 80 punts i molt especialment els resultats a la societat que abans ponderaven amb 60 punts.

Conceptes fonamentals

La definició dels criteris emfatitza llur relació amb els vuit conceptes fonamentals.

S’han revisat i actualitzat els vuit conceptes.

El canvi de noms indiquen ja l’orientació donada:

Concepte anterior Concepte actual
Orientació cap als resultats Assolir resultats equilibrats
Orientació al client Afegir valor per als clients
Lideratge i coherència en els objectius Liderar amb visió, inspiració i integritat
Gestió per processos i fets Gestió per processos
Desenvolupament i implicació de les persones Assolir l’èxit mitjançant les persones
Aprenentatge, innovació i millora contínues Afavorir la creativitat i la innovació
Desenvolupar aliances Desenvolupar aliances
Responsabilitat social Assumir la responsabilitat d’un futur sostenible

Canvis en els resultats

La matriu REDER pel que fa als criteris de resultats

Millora de manera important la matriu per avaluar els resultats de manera que s’emfatitza el fet que els resultats considerats siguin útils i rellevants per a l’organització.

Es defineix un àmbit anomenat “Rellevància i utilitat” que conté tres aspectes diferenciats: “Àmbit i rellevància”, “Integritat” i “Segmentació”

Fins i tot l’ordre a la matriu canvia: a la part superior trobem la “Rellevància i utilitat” i a la part inferior “El rendiment dels resultats” igual que en la versió 2003.

Resultats clau dels grups d’interès

La manera d’analitzar els resultats clau per als quatre tipus s’unifica i cal tenir en compte la importància relativa de les dades utilitzades.

No només es té en compte els resultats dels darrers tres exercicis sinó que cal valorar la projecció futura.

Canvis en els criteris d’Agents facilitadors

Canvis de nom

En general els canvis són més aviat formals tot i que hi ha hagut alguns canvis en la denominació dels criteris i en la reestructuració dels subcriteris.

Com s’ha dit més amunt es posa més de manifest la relació entre els criteris i subcriteris amb els principis fonamentals.

Matriu REDER dels agents facilitadors

Els canvis a destacar van en la línia de la necessitat de perfeccionar amb creativitat i innovació els enfocaments i el desplegament.