Un dels principis generals dels drets humans és la igualtat de les persones davant la llei, principi que també té un caràcter principal en totes les pràctiques de responsabilitat social empresarial.
A nivell empresarial aquest dret fonamental es tradueix, entre altres aspectes, en la no discriminació per raó de sexe.
L’aplicació efectiva de la igualtat d’oportunitat de les dones i els homes fa que la societat incorpori i s’enriqueixi per aportacions del 50% de la seva població.
Les empreses que mantenen polítiques reals d’igualtat de gènere incrementen les seves potencialitats creatives i productives.
Com que ha quedat demostrat que el simple reconeixement legal d’aquesta no discriminació no és suficient per eradicar la desigualtat real entre homes i dones, cal emprendre accions positives i afavoridores de la igualtat com promoure la paritat en els òrgans directius, aplicar mesures de conciliació de la vida personal i professional per a dones i homes, accés igualitari a la formació, etc.
Amb aquesta finalitat els òrgans legislatius de la comunitat europea, dels estats i de les comunitats estableixen lleis que fomenten la igualtat i sancionen la discriminació.
El març de 2007 a l’estat espanyol es va publicar la llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
La llei permetrà que les administracions públiques puguin incloure en les clàusules de subvencions i de contractació requisits de compliment de polítiques actives d’igualtat de gènere.
La llei també preveu la implantació d’un distintiu per a les empreses que es distingeixin en l’aplicació d’aquestes polítiques d’igualtat. Algunes administracions locals ja han creat i apliquen distintius d’aquest tipus.
Un aspecte central de la llei és que totes les empreses amb una plantilla de més de 250 persones té l’obligació de desenvolupar un pla d’igualtat de gènere, deixant-ho voluntari per a les d’un nombre inferior.
Per fomentar aquesta voluntarietat, el passat mes de juny el Ministerio de la Igualdad va convocar ajudes a les petites i mitjanes empreses que volguessin implantar plans d’igualtat.
La implantació de plans d’igualtat inclou sempre tres fases: una diagnosi de l’estat actual de l’empresa en matèria d’igualtat, la elaboració d’un pla de millora de la igualtat i l’aplicació de les mesures previstes en el pla.
Portar a terme un pla d’igualtat és en realitat una inversió que retorna amb una major motivació de les persones, que no té un cost elevat i que en canvi pot redundar en nivells més alts d’innovació i productivitat.
Els consultors d’Entorn Qualitat us podem assessorar i ajudar en la implantació de plans d’igualtat de gènere.