El Ministeri de Treball està ultimant un real decret per aplicar un sistema de “bonus-malus” pel qual les empreses amb un bon comportament en seguretat en el treball seran recompensades amb abonaments de fins el 10% de les quotes per contingències professionals.
Per contra, les empreses que tinguin un alt índex d’accidentalitat o malalties professionals podran veure incrementada la quota en un 20%.
Les condicions per poder tenir dret a aquests abonaments difereixen en funció del total cotitzat dins el periode anomenat d’observació.
La frontera se situaria entre les empreses que en cinc anys superin o no la cotització de 5.000 € (aprox. 50 treballadors/es).
Les empreses que cotitzin igual o més de 5.000 € hauran de complir les següents condicions per tenir dret a bonificació:

 • Uns índex de sinistralitat que no superin uns valors encara per determinar (en funció del CNAE i del nombre de treballadors).
 • Complir els requisits de prevenció bàsics

i almenys dues de les següents:

 • Incorporar els recursos propis en servei de prevenció (serveis propis, designació de treballadors o ampliació de recursos propis).
 • Realitzar auditories externes del servei de prevenció encara que no sigui obligatori fer-ho.
 • Existencia de plans de mobilitat.
 • Invertir en accions o processos més enllà del que és legalment exigible eficaços per disminuir els riscos. (p. ex. Implantar sistema de gestió OHSAS certificats).
 • Reducció acreditada de l’exposició de treballadors/es a riscos de malaltia professional

Les empreses que no arribin als 5.000 €:

 • Sinistralitat nul•la en els darrers cinc anys.

i alguna de les següents:

 • Assumpció per l’empresari de l’activitat preventiva o incorporació a la plantilla de recursos preventius propis.
 • Invertir en accions o processos més enllà del que és legalment exigible eficaços per disminuir els riscos. (p. ex. Implantar sistema de gestió OHSAS).
 • Obtenció per l’empresari o treballadors designats de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals.

Creiem que les empreses petites tenen un tractament discriminatori ja que mentre una empresa que ha cotitzat 5.001 € pot tenir una bonificació de fins a un 10% (500,1 €) una empresa que per exemple es quedi amb 4.999 € només podrà rebre una bonificació de 250 € (la meitat) ja que aquestes poden bonificar fins el 100% de la quota però sense superar un total de 250 €.