dimecres, 10 de desembre del 2008REACH. I després del pre-registre, què?

L’1 de desembre passat va finalitzar el termini per fer el pre-registre de les substàncies denominades en “fase transitòria”.
Sense presses i un cop que ja s’han fet els pre-registres adients (o potser no tots) sembla que el REACH s’ha acabat.
Cal recordar, però, que el reglament REACH és d’obligat compliment “per sempre”, és a dir fins que es derogui expressament, i per tant la feina no ha fet més que començar.
A grans trets, i en l’etapa d’adequació al REACH, dins dels terminis establerts en cada cas (alguns fins a juny del 2018), queden les següents tasques a fer:
Sobre el registre
a) Preparar la informació necessària per fer el registre: l’expedient tècnic i si cal, l’informe de seguretat química.
b) Participar en els fòrums d’intercanvi d’informació (FII).
c) Analitzar la política, i l’estratègia, respecte dels proveïdors i substàncies a comprar i/o utilitzar per si cal canviar-les.
Amb els proveïdors
d) Assegurar-se’n que els proveïdors també compleixen el REACH, si més no pel que fa a les substàncies que els comprem. Demanar referències del pre-registre.
e) Demanar la informació de seguretat adient i els fulls de dades de seguretat per a les substàncies i preparats perillosos.
f) Gestionar i actuar sobre els proveïdors segons convingui en funció de la seva resposta.
Internament
g) Implantar i aplicar les mesures de seguretat dins l’empresa.
h) Actualitzar els fulls de dades de seguretat al nou model previst al REACH, abans de l’1 de desembre del 2010.
Amb els clients
i) Informar els clients de quins són els usos segurs i garantits de les substàncies, preparats i articles.
j) Proporcionar la informació de seguretat adient per assegurar un ús segur: full de dades de seguretat, etc.
En l’etapa de manteniment, per suposat, cada cop que importem, fabriquem o utilitzem qualsevol nova substància, preparat o article cal repetir “el procés”.
És a dir, queda REACH per molt de temps.

divendres, 07 de novembre del 2008REACH. S’acaba el temps

Segons les dades proporcionades per l’agencia ECHA, en el seu “News Alert” del 19 de setembre d’enguany, el nombre d’empreses que s’han donat d’alta al REACH-IT, a tot l’estat espanyol, és de 526 mentre que el nombre de substàncies pre-registrades arriba a les 8865.
Tenint en compte que el nombre d’empreses del sector químic i del sector de “cautxú i plàstics”, que són els que es veuen més directament afectats pel REACH, sumen entre tots dos més de deu mil empreses, sembla que no s’estan fent els deures, i moltes empreses ho estan deixant per última hora.
Cal tenir en compte que moltes empreses d’altres sectors, el nombre de les quals és de l’ordre de centenars de milers, i que en general són considerades usuaris intermedis, també poden veure’s obligades a registrar substàncies perquè les importen directament des de fora de la Unió Europea.
També sobta que el nombre de pre-registres efectuats a tot l’estat espanyol sigui només de 8865, si es considera que cada registre correspon a un parell substància-empresa.
Alguns països com Alemanya o el Regne Unit estan sobre uns 140.000 pre-registres.
Per altra banda l’ECHA ha rebut dues sol·licituds de pre-registre, que han estat desestimades de dues empreses per la totalitat de substàncies incloses al catàleg EINECS, que en te més de seixanta mil.
Vist que la data límit per fer el pre-registre és l’1 de desembre de 2008, sembla que ens agafarà el tren.

El Reglament REACH consisteix en una reforma de les condicions de comercialització i ús de les substàncies i dels preparats químics, gràcies a la implementació d’un sistema que integra un procés de registre que exigeix a la indústria proporcionar informació pertinent sobre les substàncies químiques que s’importin i/o es produeixin.

En general, el REACH afecta els diferents agents que formen part del cicle de vida dels productes químics. Per tant, pot afectar tant fabricants com Importadors de fora de la UE i usuaris intermedis (formuladors, fabricants d’articles, usuaris professionals).

Si una substància no es registra, no es podrà fabricar, importar ni utilitzar.

A la majoria de les substàncies que estiguin sent manufacturades o importades actualment, se’ls aplica un règim transitori especial, sempre que es faci el preregistre, que permet que la seva fabricació o importació continuï, i es fixen uns terminis més amplis per al seu registre definitiu.

Us oferim assessorament per a conèixer i complir amb les obligacions d’aquest reglament.


© 2008 Entorn Qualitat | Tema iKon per Wordpress per RealGeek.com Traduït per Marc Riera | Funciona amb Wordpress