Tothom reconeix que la innovació és imprescindible per a la sostenibilitat de les empreses doncs ens fa ser més eficients i competitius. El que potser no saben totes les empreses és que moltes de les millores que fan en els seus processos o productes poden comportar deduccions de l’impost de societats o bonificacions de l’aportació a la seguretat social.

Reconèixer que l’activitat feta és una innovació pot representar, a més dels avantatges intrinsecs a la mateixa innovació, un estalvi de fins el 25% o el 50% de la quota íntegra de l’impost de societats, i/o fins el 40% de l’aportació a la seguretat social de les persones dedicades al projecte innovador.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a efectes de les deduccions a l’impost de societats reconeix com innovació l’activitat, el resultat de la qual sigui un avenç tecnològic en l’obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels que ja existeixin.

Es consideraran nous, aquells productes o processos, les característiques o aplicacions dels quals, siguin, des del punt de vista tecnològic, diferents de manera substancial respecte els que existeixin anteriorment.

Així doncs, si fem activitats que representin un avenç tecnològic per nous productes o processos, podem obtenir avantatges fiscals interessants.

Procés deducció i bonificació

El procés a seguir, tal com descriu l’esquema, consisteix en elaborar una memòria justificativa de la innovació d’acord amb els paràmetres establerts pel ministeri, certificar la memòria per una entitat acreditada per ENAC (per certificacions RD 1432/2003), tramitar la sol·licitud d’un informe motivat vinculant pel Ministerio de Economia y Competitividad i finalment fer la deducció a la declaració de l’impost de societats davant el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o aplicar la bonificació a la seguretat social de les persones dedicades al projecte.

Durant l’actual any fiscal es pot tramitar la sol·licitud de l’informe motivat vinculant fins el 25 de juliol tot i que l’expedient es pot completar fins a finals d’any així com també la presentació del certificat.

Entorn Qualitat us pot ajudar a identificar projectes susceptibles de rebre aquests avantatges, elaborar la memòria i acompanyar-vos en la certificació i en la tramitació davant el Ministerio de Economía y Competitividad.

S’ha publicat al DOGC la convocatòria de subvencions aplicables a sistemes EMAS verificats o ISO 14000 certificats entre els anys 2010, 2011, 2012 i fins el 12 de gener de 2013.

En funció de la tipologia de l’empresa, les subvencions poden anar entre 4.000 i 7.000 € per sistemes EMAS i entre 2.000 € i 3.500 € per sistemes ISO 14.001.

El darrer dia per presentar la sol·licitud és el proper 12 de gener.

Qui compleixi aquests requisits, cal que s’apressi.

Si algú està en procés de certificació, ha fet ja l’auditoria però encara no té el certificat convé que ho acceleri per tal que la data del certificat sigui igual o anterior al 12 de gener de 2013.

També s’ha de tenir en compte que si es fa la sol·licitud i manca algun document, l’Administració el reclamarà donant un marge de 10 dies per esmenar la mancança.

Això ens dona un petit marge de joc que va més enllà del dia 12 de gener per presentar algun document.

Amb tot sí que cal que la data del certificat sigui igual o anterior al 12 de gener.

Esperem que l’any vinent es repeteixi la convocatòria i que estigui enmig del procés o que tingui previst implantar durant el 2013 també pugui gaudir d’aquesta subvenció que tan bé que va amb els temps que corren.

Podeu entrar en aquesta pàgina de la Generalitat de Catalunya per més informació.


© 2008 Entorn Qualitat | Tema iKon per Wordpress per RealGeek.com Traduït per Marc Riera | Funciona amb Wordpress