Sovint ens preguntem sobre quines són les diferències que hi ha entre una auditoria interna i una auditoria de certificació, especialment quan l’auditoria interna la subcontractem a una empresa externa especialitzada.

Ambdues són auditories però observem diferències en la durada, en la continuïtat dels auditors, en els tipus d’informes, etc.

Veurem com tant el context com la finalitat són molt diferents i això condiciona les diferències entre els dos tipus d’auditories.

Context

L’auditoria interna és una eina de gestió al servei de la direcció d’una organització per avaluar el seu sistema de gestió.

L’auditoria la planifica i executa l’organització, amb els seus recursos (auditors), propis o subcontractats. Per això, encara que la realitzin auditors externs, l’auditoria se segueix denominant interna.

En l’auditoria de certificació l’equip auditor designat per l’entitat certificadora informa aquesta entitat sobre el grau de compliment de l’empresa auditada en relació a la norma corresponent i fa recomanacions sobre si pot ser o no certificada (o seguir sent-ho en els cas de les auditories de seguiment)-

Val a dir que en els informes d’auditoria de seguiment o certificació els auditors afegeixen valor a les seves auditories informant d’allò que creuen que podria representar una millora per a l’empresa.

Les auditories de seguiment acostumen a ser més curtes que les internes perquè normalment tenen un abast parcial i reparteixen les activitats a auditar en dos anys. Les auditories internes anuals, en canvi, avaluen tot el sistema de gestió .

Finalitat

L’auditoria interna l’encomana la direcció de l’organització per saber el comportament del sistema de gestió per tal d’assolir els objectius de l’empresa (entre els quals, el compliment de la norma de referència).

És una clara eina de millora continua, que permet avaluar el comportament del sistema, aprofundir en el comportament dels processos, detectar no conformitats i identificar oportunitats per a la millora i emprendre accions.

En l’auditoria de certificació, és l’entitat certificadora qui encomana la realització de l’auditoria a un equip auditor per a que l’informi sobre el compliment de l’organització amb els requisits d’una norma i per tant si pot ser certificada o seguir mantenint el certificat.

Això no treu que l’organització auditada sempre pot aprofitar els resultats de l’auditoria de certificació o de seguiment per fer accions de millora, a més de resoldre les no conformitats detectades.

Independència

La independència de l’auditor és un requisit necessari i imprescindible en especial quan l’auditoria és un examen extern (auditoria de certificació) del que en depèn una certificació.

Les entitats de certificació  acostumen a canviar els auditors cada tres anys, per evitar possibles complicitats personals que  puguin qüestionar-ne la independència.

En l’auditoria interna la independència mínima requerida és que l’auditor no auditi aquelles tasques de les que sigui responsable directe.

Els auditors interns, de la pròpia empresa, malgrat complir amb la premissa anterior, sovint tenen grans dificultats d’independència real perquè han d’auditar activitats de les que en són responsables companys de treball, directius i caps dels que en depenen, i en general persones de la mateixa organització amb les que hi ha moltes relacions de treball, personals i d’altres. Aquesta dificultat s’accentua encara més com més petita és l’organització.

La millor solució és subcontractar les auditories internes a una empresa especialitzada que serà garant de la independència i l’objectivitat.

Coneixement

Quan la finalitat de l’auditoria és la millora, el coneixement de l’organització (processos, procediments, productes, persones, etc.) al llarg del temps és un valor afegit que ajuda a entendre millor el sistema de gestió, aprofundir en les anàlisis, avaluar la seva evolució amb de coneixement de causa i que, en conseqüència, ens permet treure’n els millors resultats de l’auditoria.

L’auditoria interna examina les activitats i processos de l’empresa a través dels seus procediments. En aquests tipus d’auditoria,per assolir la màxima eficiència i eficàcia, cal que l’auditor tingui un bon coneixement de l’organització (processos, productes, procediments, persones, etc.). Conèixer a fons i en detall el funcionament d’una organització no és una tasca fàcil ni ràpida. Per això és un valor a tenir en compte l’estabilitat en l’equip auditor intern.

L’auditoria de certificació, per contra, és molt més un examen i el més important és avaluar que es compleixen els requisits de la norma. En aquest cas, cal que els auditors tinguin un coneixement general dels processos del sector d’activitat que els permeti interpretar degudament la norma en el context de l’organització

Complicitat

Com que l’auditoria interna forma part de la gestió de l’organització, un aspecte important es aconseguir un nivell de “complicitat” per part de les persones (els auditats) per obtenir més dades, més significatives i més fiables sobre el sistema de gestió.

En l’auditoria de certificació aquesta complicitat està més limitada ja que en principi l’empresa pretén mostrar la millor cara i amagar la lletja per tal d’obtenir la millor qualificació dels auditors.

Sense haver de caure en l’engany, cal evitar la ingenuïtat que comportaria un excés de complicitat amb els auditors de certificació.

Conclusions

Les auditories internes i les de certificació comparteixen el nom i el mètode però la diferència pel que fa a qui l’encomana i amb quina finalitat, les fa molt diferents en la seva planificació i realització.

Ambdues són eines potents per conèixer el comportament de l’organització però estan al servei de finalitats i responsabilitats diferents.