Entorn Qualitat ha estat guanyadora del concurs per al projecte “Vi+Net” per al càlcul i millora de la petjada de carboni d’una cinquantena de cellers de tot Catalunya .

Una cinquantena de cellers de tot Catalunya participen en el projecte “Vi+Net”, impulsat per nou grups d’Acció Local de Catalunya coordinats pel Consorci Leader Priorat-Baix Camp, que té per objectiu fomentar les bones pràctiques en el sector, a fi de reduir el seu impacte sobre el canvi climàtic i augmentar-ne la competitivitat.

Vi+NetEl projecte “Vi+Net”, el de més abast a l’Estat espanyol per la quantitat de petjades de carboni quantificades, té per objectiu fomentar bones pràctiques que redueixin l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en el sector vitivinícola a través d’accions diverses com l’organització de jornades formatives, formació on-line, l’elaboració d’un manual de bones pràctiques i la realització d’una eina de càlcul que permeti als cellers calcular la petjada de carboni dels seus productes més enllà del marc d’aquest projecte. Aquesta eina facilitarà el procés de certificació de la petjada de carboni de vins a cada celler i serà pre-verificada per l’entitat de certificació OCA-CERT que en certificarà el compliment de la norma ISO 14067 per al càlcul de petjada de carboni de productes vitivinícoles.

Per a la realització del projecte, Entorn Qualitat, ARDA, Lavola i OCA Cert han constituït un acord de col·laboració.

Aquestes empreses, en el marc d’aquest acord, assessoren els cellers que participen en el projecte oferint acompanyament durant els processos d’obtenció de dades, de càlcul i de certificació de la petjada de carboni dels vins seleccionats, tot ajudant els cellers a definir estratègies de reducció de la petjada de carboni. Reducció que té una forta correlació amb la disminució de costos.

El càlcul i reducció de la petjada de carboni, a més de contribuir a mitigar els efectes del canvi climàtic promou una bona reputació del celler per la seva responsabilitat social i millora la competitivitat dels seus productes pel valor afegit que això representa.

A la primera part d’aquest article vàrem parlar de la relació entre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i el canvi climàtic.

Vèiem que la petjada de carboni, a grans trets, és el pes total de CO2 equivalent que s’emet en les activitats productives.

Objecte de càlcul de la petjada de carboni

El càlcul de la petjada de carboni es pot aplicar a multiplicitat d’objectes però els principals són les organitzacions, els projectes, els esdeveniments i els productes.

Tipus d’emissions

Emissions directes: les provocades per fons emissores pròpies de l’organització o controlades directament per ella.

AbastsEmissions indirectes: són conseqüència de les activitats de l’organització però es produeixen en fonts emissores que són propietat o són controlades per altres organitzacions.

Les emissions directes s’anomenen també d’abast 1.

Abast 1: Són les emissions directes produïdes i controlades per la pròpia organització. Per exemple gasos de la combustió de gas-oil per calefacció.

En canvi les emissions indirectes es divideixen en dos grups:

Abast 2: Les emissions indirectes derivades del consum energètic adquirit a altres empreses. Bàsicament es tracta de l’electricitat comprada i consumida.

Abast 3: Són totes les emissions indirectes descomptades les de l’abast 2. Pot incloure des de l’extracció de les primeres matèries, les emissions derivades del consum dels productes o el servei de l’empresa, el tractament de residus, viatges comercials, etc.

La petjada de carboni d’una organització

En el càlcul de la petjada de carboni d’una organització haurem de tenir clar quins seran les límits operacionals, és a dir entre quins límits farem l’inventari de les emissions.

El més habitual seria començar pel càlcul de “porta a porta”. Els consums directes produïts dins de l’àmbit productiu de l’empresa més els derivats pels consums energètics adquirits. Correspon a la suma de l’abast 1 més l’abast 2.

Progressivament podrem anar incorporant les emissions derivades de l’abast 3 que podríem separar entre les anomenades aigües amunt – tot allò previ a la producció – i aigües avall – tot allò que es produeix un cop els productes han sortit de l’empresa.

La petjada de carboni d’un esdeveniment

Entenem com esdeveniment una activitat que té lloc en un temps determinat en un lloc o llocs determinats.

Com en una organització, podem distingir tres àmbits d’estudi: les activitats realitzades entre l’inici públic de l’esdeveniment i la seva clausura, les activitats realitzades prèviament a l’inici formal de l’esdeveniment per tal event2d’organitzar-lo, preparacions prèvies, viatges dels organitzadors, etc. i les activitats produïdes un cop l’esdeveniment s’ha donat per acabat, per exemple, el tractament dels residus produïts durant l’esdeveniment, el procés de neteja posterior, etc.

En qualsevol cas, s’haurien de computar com a mínim les emissions derivades dels desplaçaments dels participants d’anada i tornada i durant l’esdeveniment, i els consums energètics realitzats durant l’esdeveniment.

La petjada de carboni d’un producte

Quan parlem de productes, el concepte principal és el d’anàlisi del cicle de vida (ACV) consistent en analitzar els impactes provocats pel producte al llarg de tot el seu cicle de vida. En el cas de la petjada, només es té en consideració l’impacte dels gasos amb efecte d’hivernacle.

S’utilitza sovint l’expressió “des del bressol fins a la tomba”. És a dir des de l’extracció de les primeres matèries fins al tractament dels residus finals.

Amb tot, també en aquest cas podem distingir entre la cadena de valor que va des del bressol fins a la porta, de porta a porta i de la porta a la tomba.

co2_alimentsNormalment els ACV declarats contemplen des del bressol fins a la porta de sortida (especialment quan el produït és primera matèria per una altra empresa) o des del bressol fins a la tomba (quan el client es el consumidor final, per exemple d’ampolles de vi).

El valor de conèixer la petjada de carboni

Calcular la petjada de carboni d’una organització, esdeveniment o producte denota una sensibilitat per part de l’organització que la calcula, ja que aquest càlcul és l’element necessari per reduir l’impacte ambiental.

A partir del coneixement de la petjada podem establir estratègies per a reduir-la, sabent que la reducció de la petjada anirà aparellada amb una reducció de despeses energètiques i d’altres tipus associades.

Pel que fa a productes, a més podem mostrar mitjançant etiquetatge la seva petjada com element distintiu respecte la competència i per a mercats sensibles al medi ambient.

Valor·aeq ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya per calcular la petjada de carboni d’aquest esdeveniment.

En poques paraules, la petjada de carboni és la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que s’alliberen a l’atmosfera com a conseqüència de qualsevol activitat i que contribueixen al canvi climàtic. El càlcul de la petjada de carboni es pot aplicar a la fabricació d’un producte, la VALORAEQ INCLINATprestació d’un servei, la celebració d’un esdeveniment o a un territori.

L’organització del Rural Smart Grids incorpora en aquesta segona edició el càlcul de la petjada com a indicador quantificable dins una estratègia de millora de la sostenibilitat d’aquest esdeveniment.

Durant el congrés es recolliran les dades que permetin calcular les emissions associades el consum energètic de l’espai on se celebra, al transport de les persones i a la gestió dels residus que es generin. Els resultats es faran públics conjuntament amb les conclusions del congrés.

Adhesió Entorn QualitatAmb aquest exercici la organització del congrés se suma a les nombroses iniciatives existents, algunes dins un marc legal regulatori i d’altres en el camp voluntari, per prendre consciència de l’impacte sobre el canvi climàtic i actuar per a la seva minimització.

Instruments com la comunicació de la petjada de carboni són ja d’obligat compliment en alguns països i seran cada cop més una exigència del mercat. El sector agroalimentari és un dels que més ha avançat en aquest aspecte.

dissabte, 02 de novembre del 2013Projecte Valor·aeq d’economia verda

Avui, amb un sistema econòmic, energètic i ambiental en crisi, cal orientar més que mai l’activitat de les organitzacions (entre les quals especialment les empreses) cap a la màxima eficiència productiva, minimitzant el consum de recursos, la producció de residus i les emissions a l’atmosfera.

Entenem la sostenibilitat com la realització de l’activitat econòmica amb increment de valor per a totes les parts interessades, molt especialment per a la societat on es desenvolupa l’activitat i per a les generacions futures.

Això vol dir disposar de sistemes de gestió responsables que tinguin en compte les persones i l’entorn.

El canvi climàtic que no és ja una perspectiva o una hipòtesi sinó que és una realitat verificable ens obliga a posar el màxim esforç en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Dins d’aquest context  i tenint en compte que cal tenir la màxima capacitat per donar resposta a les necessitats dels nostres clients i de la societat en general, hem unit esforços amb l’empresa ARDA, Gestió i Estudis Ambientals SL per a la realització, amb el nom de Valor·aeq, de projectes específics d’economia verda en general i específicament en l’àmbit turístic i agroalimentari, sense exclusió d’altres àmbits que es vagin incorporant.

VALORAEQ INCLINAT

Un dels factors principals de l’economia verda és la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle comptabilitzat en unitats equivalents de massa de CO2 equivalent, anomenat petjada de carboni.

El càlcul i la reducció de la petjada de carboni imputable a organitzacions, productes, serveis i esdeveniments és un eix central de l’activitat de Valor·aeq.

Els altres dos eixos relacionats amb l’anterior són l’estalvi energètic i la sostenibilitat.

El fet d’haver prioritzat les empreses turístiques i agroalimentàries és degut a que són sectors on la sensibilitat ambiental dels clients actualment és més gran però no excloem cap altre sector d’activitat humana.

Per conèixer millor el nostre projecte Valor·aeq, us convidem a entrar al web www.valoraeq.eu

Cada cop anirem sentint a parlar més de la petjada de carboni, anirem al supermercat o a la botiga i ens trobarem productes amb una etiqueta que declara uns kg de CO2.

Avui ja comença a ser freqüent emprar la petjada de carboni per calcular l’impacte ambiental que té un esdeveniment, el que ha tingut la fabricació d’un producte i el que tindrà per l’ús que li doni el consumidor.

Green S 4Ja hi ha països on la legislació obliga a declarar la petjada de carboni de les ampolles de vi. En altres no és la legislació qui obliga sinó la sensibilització dels consumidors que prefereixen adquirir productes a empreses que mostren la seva sensibilitat pel medi mesurant i millorant el seu impacte.

Encetem aquí una sèrie de 4 articles sobre aquest tema.

En aquest primer fem una breu introducció al que és la petjada de carboni.

En el segon parlarem de les diferents estratègies i elements que intervenen en càlcul dels inventaris i de la petjada de carboni.

En el tercer tractarem del Programa d’Acords Voluntaris promogut per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

En el quart, de les normes internacionals de referència, la certificació i la comunicació de la petjada

Canvi climàtic

Com a conseqüència de l’emissió a l’atmosfera de certs gasos, una part important de les radiacions solars que es reflecteixen de la superfície de la terra cap a l’exterior, queden atrapades creant un efecte d’hivernacle amb un progressiu escalfament de la biosfera. Per això aquests gasos són anomenats gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

Aquest escalfament produeix uns desequilibris de difícil previsió i amb conseqüències encara més difícils d’evitar: increment de fenòmens atmosfèrics destructius, desertització, pujada del nivell de mar, efecte d'hivernàcleinundació de zones marítimes, desubicació de conreus tradicionals, etc.

Les grans empreses energètiques, interessades a negar el canvi climàtic, al final no han pogut amb l’evidència científica d’aquest canvi originat o accelerat per l’activitat humana, bàsicament per la utilització massiva de combustibles fòssils.

Però aquestes multinacionals del petroli i derivats sí que han tingut un lamentable èxit en fer que els governs no actuessin a temps per impedir els efectes del canvi climàtic que ja es comencen a sentir.

Els beneficis d’aquestes multinacionals tenen i tindran com a contrapartida greus perjudicis per a tota la població, sense distinció.

La inèrcia del procés d’escalfament fa que actualment ja no es parli d’impedir el canvi climàtic sinó de reduir-ne els seus efectes i mitigar-lo.

És responsabilitat de tothom contribuir a aquesta mitigació a nivell personal i empresarial. En definitiva, les empreses som persones.

Evidentment, una actitud responsable pot ser i serà reconeguda pels clients de l’empresa i això, des de la perspectiva estricta del negoci, és important.

La petjada de carboni

En poques paraules, la petjada de carboni és la quantitat de GEI que s’alliberen a l’atmosfera com a conseqüència de qualsevol activitat. Tan pot ser realitzar un esdeveniment, fer funcionar una empresa o elaborar i comercialitzar un producte.

Disposar de l’indicador de la petjada de carboni ens permet emprendre accions per a reduir-la com a decisió de responsabilitat social empresarial.

Com que hi ha una alta correlació entre la petjada de carboni i l’energia consumida, a més tenint en compte que l’energia cada dia serà més cara, la reducció de la petjada afectarà positivament en els beneficis de l’empresa.

El diòxid de carboni

En realitat el CO2 no és l’únic causant de l’escalfament per l’efecte d’hivernacle.

El Protocol de Kyoto va identificar sis gasos i famílies amb efecte d’hivernacle  que són: diòxid de carboni (CO2), metà, òxid nitrós, hidrofluorcarburs, perfluorcarburs i hexafluorur de sofre.

No tots tenen lapetjada de carboni mateixa capacitat d’escalfament, així per exemple 1 kg de metà té un efecte d’escalfament equivalent a 21 kg de diòxid de carboni i 1 kg de hexafluorur de sofre equival a 24 tones de diòxid de carboni.

Els kg de cada GEH emesos es transformen en kg equivalents de diòxid de carboni, la suma dels quals són els kg de diòxid de carboni equivalent que és la unitat de mesura de la petjada de carboni.

La petjada de carboni és doncs el total de kg de diòxid de carboni equivalent emès per una unitat de realització o de producció (esdeveniment, activitat anual o unitat de producte).

En el proper article parlarem de les emissions de GEI durant cicle de vida dels productes i serveis, base per al càlcul de la petjada de carboni.

El passat dimecres dia 18 de juliol, Entorn Qualitat va participar en una jornada sobre el canvi climàtic i la petjada de carboni a Montblanc, en el centre Concactiva del Consell Comarcal de La Conca de Barberà.

El senyor Salvador Samitier, Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, i el senyor Antoni Serrano, Director d’Entorn Qualitat, van fer les seves respectives intervencions sobre el canvi climàtic i la petjada de carboni.

El que es va dir durant la jornada és d’aplicació general, tot i que s’adreçava sobre tot a les empreses del sector vitivinícola.

Adhesió Entorn QualitatAl llarg de la sessió es va poder veure què significa el canvi climàtic, quins són els seus efectes previsibles i diferents mesures a prendre per tal de mitigar-ne els efectes.

També es va presentar la iniciativa dels Acords Voluntaris com a una acció a realitzar per fer front al canvi climàtic.

Es va exposar el concepte de petjada de carboni aplicat a productes i concretament a l’ampolla de vi o de cava.

També es va emfatitzar la importància de començar a treballar obtenint dades dels processos i dels components per disposar un coneixement de la petjada de carboni tant aviat com sigui possible, tenint en compte que això requereix un procés i un temps que pot començar precisament amb l’adopció dels Acords Voluntaris.

La mesura i minimització de la petjada de carboni mitjançant una anàlisi de l’eficiència energètica representa un cercle virtuós que redueix emissions, redueix costos i a més prestigia davant el mercat sensible.

Cal tenir en compte que ja hi ha països propers, com França, on la declaració de la petjada està ja regulada per llei.

Entorn Qualitat ofereix el seu ajut gratuït a les empreses en els càlculs i gestions que cal fer per participar en el projecte d’Acords Voluntaris.

Entorn Qualitat també ofereix els seus serveis en la realització d’auditories o diagnòstics d’eficiència energètica per tal de reduir la despesa energètica i també les emissions de CO2.

Invertir en eficiència energètica és una inversió guanyadora ja que té un temps de retorn molt curt i alhora pot contribuir a fer front al canvi climàtic.

Aquest dilluns 26 de març, ha tingut lloc, al Palau de la Generalitat, un reconeixement a les organitzacions que formem part de del Programa d’acords voluntaris. Aquest Programa és una iniciativa voluntària que impulsa l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tal de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, acompanyat pel secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, van lliurar ahir el certificat dels acords voluntaris a les 59 empreses adherides a aquest Programa promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

Consultors de Processos Sostenibles SL som una de les 59 empreses adherides fins avui al programa d’Acords Voluntaris i convida els seus clients a adherir-s’hi.

La Generalitat de Catalunya a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) promou la vinculació de les empreses en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) mitjançant el programa d’Acords Voluntaris. 

La vostra empresa es compromet a mesurar els seus consums energètics i a adoptar accions per a reduir-los.

D’aquesta manera participa en el programa d’Acords Voluntaris i obteniu un reconeixement que us dona dret a fer ús d’una etiqueta que ho acredita.

A més de reduir els consums i les emissions associades tot estalviant en el capítol energètic, obteniu un reconeixement públic pel vostre esforç.

Creiem que participar en aquest programa fa que la vostra empresa comenci de manera fàcil i progressiva la seva aportació a la millora ambiental, entrant en un cicle virtuós de reducció d’emissions i de despesa energètica.

El cicle es realitza en tres etapes: conèixer i mesurar quins són els nostres consums, planificar i realitzar accions de reducció i estalvi i comunicar-ho mitjançant l’etiqueta dels acords voluntaris.

En els successius cicles anuals es van realitzant noves millores, nous estalvis i es manté el reconeixement.

El cicle virtuósPoc a poc l’empresa millora la seva eficiència energètica i si vol incorpora progressivament altres aspectes més indirectes que tenen efectes sobre el canvi climàtic relacionats amb la seva activitat.

Des d’Entorn Qualitat us recomanem i encoratgem a participar en aquest programa i ens oferim per ampliar-vos la informació que també podeu trobar en aquest web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic: http://bit.ly/wwWOJ3

Si ho desitgeu us podem ajudar en l’obtenció de les dades, en la gestió de la participació en el projecte i en la planificació de les millores.

En aquest moment ja hi ha  cinquanta-nou organitzacions adherides de tots els àmbits industrial i de serveis. La vostra també s’hi pot incorporar.

Consultors de Processos Sostenibles SL (Entorn Qualitat) ja ens hi hem adherit i sóm una d’aquestes 59 organitzacions.

Que la vostra sigui la propera!


© 2008 Entorn Qualitat | Tema iKon per Wordpress per RealGeek.com Traduït per Marc Riera | Funciona amb Wordpress